Aktualności

Curriculum vitae

Profesor 1996; Prezydent RP
Doktor habilitowany 1989; Efekty izotopowe reakcji złożonych Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Doktor 1983 (z wyróżnieniem); Kinetyczne efekty izotopowe tlenu i siarki izomeryzacji termicznej siarczku bis(5,5-dimetylo-1,3,2,-dioksaaphosphorinanylu); promotor: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Mgr inż. 1976 (z wyróżnieniem); Kinetyczne efekty izotopowe tlenu izomeryzacji monotiopirofosforanów; opiekun pracy: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

Publikacje

 • „Model and Mechanism: Cobalamin-Mediated Reductive Dehalogenation of Chloroethylenes” Li Ji, Chenchen Wang, Shujing Ji, Kasper Planeta Kepp, Piotr Paneth ACS Catalysis 7, 5294-5307 (2017)
 • „Resolving discrepancy between theory and experiment in 4-nitrotoluene oxidation” Kamila Klajman, Grzegorz Ciepielewski, Rafał Kamiński, Pawel Adamczyk, Piotr Paneth J. Phys. Chem. A 121, 6638-6645 (2017)
 • „A search for dual action HIV-1 reverse transcriptase, bacterial RNA polymerase inhibitors” Agata Paneth, Tomasz Frączek, Agnieszka Grzegorczyk, Dominika Janowska, Anna Malm, Piotr Paneth Molecules 22, 1808 (2017)
 • „2-OMe-lysophosphatidylcholine analogues are GPR119 ligands and activate insulin secretion from βTC-3 pancreatic cells: evaluation of structure-dependent biological activity” Anna Drzazga, Agata Sowińska, Agnieszka Krzemińska, Andrzej Okruszek, Piotr Paneth, Maria Koziołkiewicz, Edyta Gendaszewska-Darmach Biochim. Biophis. Acta 1863, 91-103 (2017)
 • „Insights into the role of methionine synthase in the universal 13C depletion in O- and N-methyl groups of natural products” Katarzyna M. Romek, Agnieszka Krzemińska, Gerald S. Remaud, Maxime Julien, Piotr Paneth, Richard J. Robins Arch. Biochem. Biophys. 635, 60-65 (2017)
 • „Diaryl ethers with carboxymethoxyphenacyl motif as potent HIV-1 reverse transcriptase inhibitors with improved solubility” Tomasz Frączek, Rafał Kamiński, Agnieszka Krakowiak, Evelien Naessens, Bruno Verhasselt, Piotr Paneth J. Enz. Inhib. Med. Chem. 33, 9-16 (2017)

ISOEFF

Program Isoeff służy do wyznaczania wartości efektów izotopowych, zgodnie z równaniem Bigeleisena, na podstawie wyników obliczeń kwantowo-mechanicznych. Wykorzystane mogą być wyniki uzyskane za pomocą pakietów: Gaussian, Gamess, Charmm i Mopac. Isoeff pozwala również na badanie wpływu niewielkich zmian wartości poszczególnych elementów macierzy Hessian na wartość efektu izotopowego.

Bieżące granty

Bieżące / Instytucjonalne
 • „International Centre for Research on Innovative Biobased Materials” (ICRI-BioM), Teaming for Excellence, Horyzont2020, koordynator lokalny
Bieżące / Personalne
 • „Binding isotope effects as a new, unique tool for studies of receptor – ligand interactions”, NCN 2011/02/A/ST4/00246 (2012-2017) (Maestro), kierownik
 • „Novel stable isotope-based approaches for assessing the biodegradation of soil and groundwater contaminants”, PSRP-025/2010 (2011-2016), kierownik
 • „Convention de cotutelle internationale de these, Agreement for international joint doctorate supervision (cotutelle)” dla Katarzyny Romek – rząd francuski (2013-2017), opiekun naukowy
 • „Searching for improved bioactivity of azole-based metallo-drugs” MNiSW, China-Poland Scientific and Technological Cooperation, grant P# 36-34 (2015-2017), kierownik
 • „Collaboration internationale en Pays de Loire pour le développement et la valorisation du nouveau concept ‘Isotopomics’” (Plaisir), Region Pays de la Loire, France (2015-18), partner zagraniczny

Innowacje

Patenty międzynarodowe
 • „N-Triazynylammonium salts, a method of preparation and uses thereof” zgłoszenie europejskie EPO nr 10195135.8-2101 z dnia 07.03.2011 z pierwszeństwem PL/14.07.10/PLA 39183210, patent europejski udzielony 2407460B1 17.07.2013
Patenty krajowe
 • „Sposób autentykacji kawy” Ewelina Kosiacka, Piotr Paneth, zgłoszenie patentowe nr P.396939 z dnia 10.11.2011, patent udzielony PAT.220057 16.12.2014
 • “Pochodne 1,2,4-triazolo-5-tionu oraz ich zastosowanie” Tomasz Frączek, Agata Siwek, Piotr Paneth zgłoszenie patentowe P.401956, data zgłoszenia 10.12.2012, opublikowany PAT.221213 23.6.2014
 • „Nowa pochodna 1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu, sposób jej wytwarzania oraz inhibicja bakteryjnej topoizomerazy IV” A. Siwek, P. Paneth, P. Stączek, J. Stefańska, zgłoszenie patentowe nr P.390774 z dnia 20.03.2010, patent udzielony PAT.212639 19.04.2012
 • „Sposób przygotowania próbki chlorku srebra przeznaczonej do badania składu izotopowego chloru w spektrometrach mas z jonizacją FAB lub SIMS” R. Kamiński, P. Paneth, zgłoszenie patentowe nr P.388338 z dnia 22.06.2009, patent udzielony PAT.212330 02.04.2012

Nowoczesne metody nauczania

 • 2015: w ramach zajęć z modelowania molekularnego ze słuchaczami studium doktoranckiego prowadzimy badania preferencyjnego wiązania kationów metali przez centra zagnieżdżone w polimerach.
 • 2008: w ramach laboratorium z chemii obliczeniowej ze studentami 4 roku chemii zbadaliśmy metodami teoretycznymi wpływ mechanizmu reakcji dehalogenacji na wartości kinetycznych efektów izotopowych. Wyniki zostały opublikowane w wydawanym przez Americal Chemical Society czasopiśmie Journal of Chemical Theory and Computations (IF2014 = 5.50):"A DFT study of the kinetic isotope effects on the competing SN2 and E2 reactions between hypochlorite anion and ethyl chloride" A. Pabis, P. Paluch, J. Szala, P. Paneth, J. Chem. Theory Comput. 5, 33-36 (2009)